Sat Bhattacharya is a PI on 1 grant to Harlem Children Society.