J. Taylor Scott is a PI on 1 grant and a co-PI on 2 grants to Pennsylvania State University.